ایکاریم - در عصر باستان زندگی کن!

صدای دریا، ساحل شنی سفید رنگ و خورشید! در جزیرۀ کوچکى در بخشی از درياى مديترانه، تمدن باستان شکل می گیرد. با سرپرستی تو دوره ای از ثروت و اکتشاف شروع می شود. به ایکاریم خوش آمدی.

اکنون رایگان بازی کن!

اعتبار ها افتخارات قوانین بازى